Media Clipping

16 November 2018 - Royal Institute of Navigation
15 November 2018 - Vydavatel'stvo